Releven announces an international invited competition for Lvovo 59 – a 55k sq. m. integrated development in the CBD of Vilnius

Lvovo 59 Architectural Competition

[EN]

After intensive preparatory work throughout the summer, a call for architectural design for a multifunctional complex with public spaces on Lvovo st. 59 has been announced.

The territory of the competition is in Vilnius, Lithuania, between Lvovo, Kernavės and Krokuvos streets – a place with a very high potential, which will undoubtedly make a significant contribution to the development of Lvovo Street identity. This project is a pioneering goal to create an extremely high-quality, European-standard high-rise quarter that is innovative, sustainable and harmoniously integrated into the urban context, creating a variety of quality services and attractive spaces for city dwellers. We believe that the professionalism of invited architects will help to find exceptionally creative solutions.

The subject of this invited competition is the high-rise quarter of residential houses, offices and commercial premises in between Lvovo, Kernavės, Krokuvos streets with a courtyard and Kernavės str. square. The inner courtyard of the quarter must be designed to meet not only the needs of residents and working people, but to be accessible to all citizens and to integrate harmoniously into the urban context.

The competition is organized for the whole quarter or by a separate decision of the commission can be evaluated for two separate parts of the quarter – (1) for the design of the residential tower at the intersection of Lvovo and Kernavės streets and (2) for the rest of the quarter.

The competition is organized in accordance with the Provisional Regulations for the Organization of Architectural Competitions of the Council of the Lithuanian Chamber of Architects, approved in 2020. January 22 by decision no. The conditions of the T20-01 competition were successfully approved by the Lithuanian Chamber of Architects on August 26, 2021.

The deadline for submission of tenders: 2021. November 02 5:00 P.M. Lithuanian time (EET)

Competition entires will be evaluated by a competent expert jury consisting of the client’s representatives, well-known Lithuanian and foreign architects:

Competition jury:

 1. Viktoras Zubrecovas – Developer’s representative, RELEVEN (LT)
 2. Saulius Merkys – Developer’s representative, RELEVEN (LT)
 3. Mindaugas Pakalnis – Chief Architect of Vilnius City Municipality (LT)
 4. Gintaras Balčytis – Architect, Balčytis Studio (LT)
 5. Rolandas Palekas – Architect, Paleko arch studio (LT)
 6. Peter Bednar – Architect, Jakob Cigler architects (CZ)
 7. Johan de Wachter – Architect JDWA (NL)

Alternate members of the Jury:

 1. Adolfas Ginaitis – Developer’s representative, RELEVEN (LT)
 2. Rytis Mikulionis – Architect, PLAZMA (LT)

Reviewers:

 1. Tomas Grunskis, Architect (LT)
 2. Evelina Ozola, Urbanist (LV)

[LT]

Skelbiamas kviestinis architektūrinis konkursas daugiafunkciam 55 tūkst. kv. m kvartalui Lvovo g. 59

Po visą vasarą vykusių intensyvių pasiruošimo darbų skelbiamos kviestinio architektūrinio projekto konkurso daugiafunkciam kompleksui su viešosioms erdvėms Lvovo g. 59, Vilniuje sąlygos ir užduotis.
Konkurso teritorija apribota Lvovo, Kernavės ir Krokuvos gatvių – itin didelį potencialą turinti vieta, kuri neabejotinai ryškiai prisidės prie Lvovo gatvės identiteto kūrimo. Šis projektas tai pionieriškas siekis sukurti itin aukštos kokybės, Europinį standartą atitinkantį aukštuminį kvartalą, kuris pasižymėtų inovatyvumu, tvarumu ir darniai įsilietų į miesto kontekstą, sukurdamas kokybiškų paslaugų įvairovę ir patrauklias erdves miestiečiams. Tikime, kad pakviestų architektų profesionalus požiūris, ilgametė, tarptautinė patirtis padės rasti išskirtinai kūrybiškus sprendimus.

Kviestinio konkurso objektas – gyvenamųjų namų, biurų ir komercinių patalpų aukštuminis kvartalas apribotas Lvovo, Kernavės, Krokuvos gatvėmis su vidiniu kiemu ir Kernavės g. skveru. Kvartalo vidinis kiemas turi būti suplanuotas taip, kad tenkintų ne tik gyventojų ir dirbančių žmonių poreikius, bet būtų prieinamas visiems miestiečiams ir darniai įsilietų į miesto kontekstą.

Konkursas organizuojamas visam kvartalui arba komisijos atskiru nutarimu, gali būti vertinamas dviems atskiroms kvartalo dalims – (1) gyvenamajam bokštui Lvovo ir Kernavės gatvių sankirtoje ir (2) visai likusiai kvartalo apimčiai suprojektuoti.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos architektų rūmų tarybos Laikinaisiais architektūrinių konkursų organizavimo nuostatais, patvirtintais 2020 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T20-01 konkurso sąlygos buvo sėkmingai suderintos su Lietuvos architektų rūmais.
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2021 m. lapkričio 02 d. 17.00 val. Lietuvos laiku (EET)

Konkursinius pasiūlymus vertins kompetentinga ekspertinė komisija sudaryta iš užsakovo atstovų, ir žinomų Lietuvos bei užsienio architektų:

Konkurso komisija:

 1. Viktoras Zubrecovas – Užsakovo atstovas, RELEVEN (LT)
 2. Saulius Merkys – Užsakovo atstovas, RELEVEN (LT)
 3. Mindaugas Pakalnis – Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas (LT)
 4. Gintaras Balčytis – Architektas, Balčyčio studija (LT)
 5. Rolandas Palekas – Architektas, Paleko arch studija (LT)
 6. Peter Bednar – Architektas, Jakob Cigler architects (CZ)
 7. Johan de Wachter – Architektas, JDWA (NL)

Atsarginiai komisijos nariai:

 1. Adolfas Ginaitis – Užsakovo atstovas, RELEVEN (LT)
 2. Rytis Mikulionis – Architektas, PLAZMA (LT)

Recenzentai:

 1. Tomas Grunskis, Architektas (LT)
 2. Evelina Ozola, Urbanistė (LV)